อวนโมโน / อวนเอ็น / ดาข่ายมะระ

QUICK OVERVIEW

ใช้สำหรับจับสัตว์นํ้า หรือขึงเป็นตาข่ายเพื่อใช้ปลูกพืชไม้เลื้อย